Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W naszym przedszkolu odbywają się bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z problemami rozwojowymi, posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.                                                                      

Kto prowadzi terapię?

W skład naszego Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wchodzą
wykwalifikowani specjaliści:

Oligofrenopedagog- mgr Magdalena Błaszko (koordynator ds. WWRD)
Psycholog- mgr Katarzyna Pawlak
Logopeda- mgr Julia Ogrodzińska

Jak uzyskać możliwość korzystania z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
w naszym przedszkolu?
Aby dziecko mogło skorzystać z zajęć o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka, należy złożyć do Dyrekcji następujące dokumenty:

 • Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez
  Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Inne dokumenty istotne w procesie terapeutycznym,
 • Numer telefonu komórkowego do kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym.
  Po złożeniu dokumentów z rodzicem/opiekunem prawnym kontaktuje się koordynator
  ds. WWRD.
  Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka. Dyrektor może
  odmówić przyjęcia dziecka z uwagi na:
 • brak miejsc,
 • brak możliwości realizacji zaleceń zawartych w opinii o potrzebie wczesnego
  wspomagania rozwoju dziecka przez zespół specjalistów w placówce.

  Ilość godzin zajęć ustala Dyrektor na podstawie indywidualnych potrzeb dziecka w
  wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.
  Po zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia, koordynator ds. WWRD zaprasza rodziców/
  prawnych opiekunów na wywiad dotyczący funkcjonowania dziecka (na rozmowę
  warto zabrać ze sobą dokumentację dziecka, która może dostarczyć ważnych
  informacji o dziecku, np. dodatkowe opinie, diagnozy specjalistyczne, lekarskie) oraz
  podpisanie stosownej dokumentacji.
  W trakcie kilku pierwszych zajęć z dzieckiem, specjaliści oceniają funkcjonowanie
  dziecka w poszczególnych sferach rozwoju i na podstawie tej oceny, opinii oraz
  informacji dostarczonych przez rodziców/opiekunów prawnych, wychowawców
  tworzą Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.