Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4

Uwaga KONKURS

1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 3-6 lat. REGULAMIN PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU „DOMOWA GRA MATEMATYCZNA”
I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4.
II. UCZESTNICY
1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 3-6 lat.
III. CELE KONKURSU
1. Rozwijanie wyobraźni dziecka.
2. Wspólna zabawa i nauka z rodziną przy tworzeniu gry.
3. Rozwijanie kreatywności u dzieci i dorosłych.
4. Zaprezentowanie wartości i talentu plastycznego dzieci oraz kształtowanie ich osobowości i odporności emocjonalnej.
5. Kształtowanie pojęć matematycznych.
6. Doskonalenie umiejętności przeliczania liczebnikami głównymi i porządkowymi.
7. Przestrzeganie zasad gry fair play.
8. Promowanie gier planszowych.
9. Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną poprzez tworzenie gry.
10. Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania podczas pracy z innymi członkamirodziny.
11. Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych.
IV. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich grup przedszkolnych (3-6 lat) Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 4. w Gdańsku.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
3. Tematyka gry – matematyczna gra planszowa.
4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych (3 i 4 latki) oraz (5 i 6 latki).
5. Gra powinna być dostosowana do wieku i możliwości dzieci przedszkolnych.
6. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie wspólnie z rodziną (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie) gry planszowej oraz jej zasad.
7. Praca powinna zawierać charakterystyczne cechy dla gry planszowej – instrukcję, planszę, pionki oraz tytuł.
8. Format planszy do gry: A3 lub A4, technika dowolna, liczba graczy – 2- 6 osób.
9. Opracowane zasady gry powinny być dołączone na planszy lub na dodatkowej kartce przymocowanej do gry.
10. Pracę przekazujemy wychowawcom grup. Każda gra powinna posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwę grupy, tytuł gry
11. Uczestnicy mogą wykonać i zgłosić do konkursu tylko jedną grę planszową.
12. Każda gra zgłoszona w konkursie musi być pracą wykonaną własnoręcznie.
13. Termin składania prac konkursowych: do 4 kwietnia 2022 roku.
14. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa złożona z pracowników Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 4 w Gdańsku.
15. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: pomysłowość w zakresie przedstawionego tematu, przejrzystość zasad gry, estetyka wykonania.
16. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
V. ROZSTRZYGNIĘCIE
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 kwietnia 2022r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 4 w Gdańsku oraz na fanpagu facebookowym przedszkola.
2. Gry planszowe zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatorów.

W skład Jury wchodzą:
 Pani Dyrektor Beata Stańczuk,
 Pani Wicedyrektor Monika Bystrek – Gąsiorowska,
 Pani Joanna Bączkowska– nauczyciel (ocenia pracę grup 5 i 6 letnich),
 Pani Agnieszka Wytrykus- nauczyciel logopeda.
3. Grę ocenia komisja w dwóch grupach wiekowych 3,4 latki oraz 5,6 latki.
4. Kryteria oceny:
 pomysłowość,
 staranność wykonania,
 estetyka pracy.
5. Po zakończeniu konkursu prace zostaną zwrócone do wychowawców grup, skąd mogą je Państwo odebrać.
VI. NAGRODY
1. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone, przewidziane są trzy nagrody – za I, II, III miejsca, z dwóch kategorii wiekowych. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają imienne dyplomy.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków.
2. Regulamin konkursu dostępny jest przy na stronie internetowej przedszkola oraz na Facebooku.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników.
Serdecznie zapraszamy do udziału! Nauczyciele oraz Dyrekcja Przedszkola